مشاوره، تصحیح و تحلیل انواع آزمون های استخدامی، پیشرفت تحصیلی، کنکورهای آزمایشی، قرائت انواع پاسخنامه ها 

اطلاعیه ها

تحلیل سوالات آزمون

تاریخ:۱۳۹۶/۰۹/۱۷        توسط: مدیر سیستم        تعداد مشاهده: ۲۰۵
تفسير ضريب دشواری:

}        هراندازه ضريب دشواری يک سؤال بزرگتر باشد ( به 100 نزديک تر ) آن سؤال آسانتر  خواهد بود  و هر اندازه که ضريب  کوچکتر باشد  ( به صفر نزديکتر )  سؤال دشوار تر خواهد بود.

 تفسير ضريب تميز:

}        هر قدر ضريب تميز بزرگتر باشد،  قوه تميز آن سؤال بيشتر و هر قدر اين ضريب کوچکتر باشد قوه تميز آن کمتر است.

ضريب تميز صفر:

}        حاکی از اين است که آن سؤال به هيچوجه نتوانسته بين گروه قوی و ضعيف تمايز قائل شود.

ضريب تميز منفی:

}        در آن سؤال، گروه قوی بدتر از گروه ضعيف عمل کرده است.اين گونه سؤالها دارای معايب اساسی هستندکه يا بايد به کلی کنار گذاشته شونديا درآنها تجديد نظر اساسی صورت پذيرد.

رابطه بين ضريب دشواری و ضريب تميز:

}        سؤال خوب : سؤالی که ضريب دشواری متوسط و ضريب تميز بالا داشته باشد.

هدف گزينه های انحرافی:

}        منحرف کردن آزمون شوندگانی است که جواب درست سؤال را نمی دانند.

 

تحلیل سوالات آزمون همیار مرحله 1